Klauzula dotycząca danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska WOJCIECH JAKOWICKI, ul. Korzeniowskiej 8 07-410 Ostrołęka, NIP: 7581028043, REGON: 550004644.

Dane pacjentów, przedstawicieli ustawowych i opiekunów faktycznych oraz osób upoważnionych przez pacjentów przetwarzane są wyłącznie w tzw. celach zdrowotnych w oparciu o art. 9 ust. 2 lit h) unijnego rozporządzenia z dn. 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię